%indent

* PinYin [#j51b2554]
** アルファベット配列 [#i89e8513]

|c:    |c: |c: |c: |c: |c: |c: |c: |c: |c: |c:  |c:  |c:  |c: |c: |c:|c: |c: |c: |c: |c: |c: |c:  |c: |c:  |c: |c: |c: |c:  |c: |c:  |c: |c:  |c:  |c:   |c:   |c:    |c:    |c
|     |* a|* o|* e|* ai|* ei|* ao|* ou|* an|* en|* ang|* eng|* ong|*-i|< |*i|*ia|*ie|*iao|*iou|*ian|*in|*iang|*ing|*iong|* u|* ua|* uo|* uai|*uei|* uan|*uen|* uang|*ueng|*&uuml;|*&uuml;e|*&uuml;an|*&uuml;un|
|*&Oslash;| a| o| e| ai| ei| ao| ou| an| en| ang| eng|   |  |< |yi| ya| ye| yao| you| yan|yin| yang|ying| yong| wu| wa| wo| wai| wei| wan| wen| wang| weng| yu  | yue  | yuan  | yun   |
|* b   | ba| bo|  | bai| bei| bao|  | ban|  | bang| beng|   |  |< |bi|  |bie|biao|  |bian|bin|   |bing|   | bu|  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |    |<    |<    |<    |+
| p   | pa| po|  | pai| pei| pao| pou| pan| pen| pang| peng|   |  |< |pi|  |pie|piao|  |pian|pin|   |ping|   | pu|  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |    |<    |<    |<    |+
| m   | ma| mo| me| mai| mei| mao| mou| man| men| mang| meng|   |  |< |mi|  |mie|miao|miu |mian|min|   |ming|   | mu|  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |    |<    |<    |<    |+
| f   | fa| fo|  |  | fei|  |  | fan| fen| fang| feng|   |  |< | |  |  |  |  |  |  |   |  |   | fu|  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |    |<    |<    |<    |
|* d   | da|  | de| dai| dei| dao| dou| dan| den| dang| deng| dong|  |< |di|dia|die|diao|diu |dian|  |   |ding|   | du|  | duo|   | dui| duan| dun|   |   |    |    |     |     |+
| t   | ta|  | te| tai|  | tao| tou| tan|  | tang| teng| tong|  |< |ti|  |tie|tiao|  |tian|  |   |ting|   | tu|  | tuo|   | tui| tuan| tun|   |   |    |    |     |     |+
| n   | na|  | ne| nai| nei| nao| nou| nan| nen| nang| neng| nong|  |< |ni|  |nie|niao|niu |nian|nin|niang|ning|   | nu|  | nuo|   |  | nuan| nun|   |   |n&uuml;|n&uuml;e|     |     |+
| l   | la| lo| le| lai| lei| lao| lou| lan|  | lang| leng| long|  |< |li|lia|lie|liao|liu |lian|lin|liang|ling|   | lu|  | luo|   |  | luan| lun|   |   |l&uuml;|l&uuml;e|     |     |
|* g   | ga|  | ge| gai| gei| gao| gou| gan| gen| gang| geng| gong|  |< | |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |<  | gu| gua| guo| guai| gui| guan| gun| guang|   |    |<    |<    |<    |+
| k   | ka|  | ke| kai| kei| kao| kou| kan| ken| kang| keng| kong|  |< | |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |<  | ku| kua| kuo| kuai| kui| kuan| kun| kuang|   |    |<    |<    |<    |+
| h   | ha|  | he| hai| hei| hao| hou| han| hen| hang| heng| hong|  |< | |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |<  | hu| hua| huo| huai| hui| huan| hun| huang|   |    |<    |<    |<    |
|* j   |  |< |< |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |  |< |ji|jia|jie|jiao|jiu |jian|jin|jiang|jing|jiong|  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |ju   |jue   |juan   |jun   |+
| q   |  |< |< |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |  |< |qi|qia|qie|qiao|qiu |qian|qin|qiang|qing|qiong|  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |qu   |que   |quan   |qun   |+
| x   |  |< |< |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |  |< |xi|xia|xie|xiao|xiu |xian|xin|xiang|xing|xiong|  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |xu   |xue   |xuan   |xun   |
|*zh   |zha|  |zhe|zhai|zhei|zhao|zhou|zhan|zhen|zhang|zheng|zhong|  |zhi| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |<  |zhu|zhua|zhuo|zhuai|zhui|zhuan|zhun|zhuan |   |    |<    |<    |<    |+
| ch   |cha|  |che|chai|  |chao|chou|chan|chen|chang|cheng|chong|  |chi| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |<  |chu|chua|chuo|chuai|chui|chuan|chun|chuan |   |    |<    |<    |<    |+
| sh   |sha|  |she|shai|shei|shao|shou|shan|shen|shang|sheng|shong|  |shi| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |<  |shu|shua|shuo|shuai|shui|shuan|shun|shuan |   |    |<    |<    |<    |+
| r   |  |  | re|  |  | rao| rou| ran| ren| rang| reng| rong|  | ri| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |<  | ru|  | ruo|   | rui| ruan| run|   |   |    |<    |<    |<    |
|* z   | za|  | ze| zai| zei| zao| zou| zan| zen| zang| zeng| zong| zi|  | |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |<  | zu|  | zuo|   | zui| zuan| zun|   |   |    |<    |<    |<    |+
| c   | ca|  | ce| cai|  | cao| cou| can| cen| cang| ceng| cong| ci|  | |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |<  | cu|  | cuo|   | cui| cuan| cun|   |   |    |<    |<    |<    |+
| s   | sa|  | se| sai|  | sao| sou| san| sen| sang| seng| song| si|  | |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |<  | su|  | suo|   | sui| suan| sun|   |   |    |<    |<    |<    |

** 音韻配列 [#dd93e741]

|c:    |c:    |c: |c: |c: |c: |c: |c: |c: |c: |c: |c:  |c:  |c:|c: |c: |c: |c: |c: |c: |c:  |c: |c: |c: |c: |c:  |c: |c:  |c: |c:  |c:  |c:   |c:   |c:    |c:    |c:  |c
|     |*&Oslash;|* a|* o|* e|* ai|* ei|* ao|* ou|* an|* en|* ang|* eng|*i|*ia|*ie|*iao|*iou|*ian|*in|*iang|*ing|* u|* ua|* uo|* uai|*uei|* uan|*uen|* uang|*ueng|*&uuml;|*&uuml;e|*&uuml;an|*&uuml;un|*iong|
|*&Oslash;|     | a| o| e| ai| ei| ao| ou| an| en| ang| eng|yi| ya| ye| yao| you| yan|yin| yang|ying| wu| wa| wo| wai| wei| wan| wen| wang| weng| yu  | yue  | yuan  | yun   | yong|
|* b   |     | ba| bo|  | bai| bei| bao|  | ban|  | bang| beng|bi|  |bie|biao|  |bian|bin|   |bing| bu|  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |    |<    |<    |<    |<  |+
| p   |     | pa| po|  | pai| pei| pao| pou| pan| pen| pang| peng|pi|  |pie|piao|  |pian|pin|   |ping| pu|  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |    |<    |<    |<    |<  |+
| m   |     | ma| mo| me| mai| mei| mao| mou| man| men| mang| meng|mi|  |mie|miao|miu |mian|min|   |ming| mu|  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |    |<    |<    |<    |<  |+
| f   |     | fa| fo|  |  | fei|  |  | fan| fen| fang| feng| |  |  |  |  |  |  |   |  | fu|  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |    |<    |<    |<    |<  |
|* d   |     | da|  | de| dai| dei| dao| dou| dan| den| dang| deng|di|dia|die|diao|diu |dian|  |   |ding| du|  | duo|   | dui| duan| dun|   | dong|    |    |     |     |   |+
| t   |     | ta|  | te| tai|  | tao| tou| tan|  | tang| teng|ti|  |tie|tiao|  |tian|  |   |ting| tu|  | tuo|   | tui| tuan| tun|   | tong|    |    |     |     |   |+
| n   |     | na|  | ne| nai| nei| nao| nou| nan| nen| nang| neng|ni|  |nie|niao|niu |nian|nin|niang|ning| nu|  | nuo|   |  | nuan| nun|   | nong|n&uuml;|n&uuml;e|     |     |   |+
| l   |     | la| lo| le| lai| lei| lao| lou| lan|  | lang| leng|li|lia|lie|liao|liu |lian|lin|liang|ling| lu|  | luo|   |  | luan| lun|   | long|l&uuml;|l&uuml;e|     |     |   |
|* g   |     | ga|  | ge| gai| gei| gao| gou| gan| gen| gang| geng| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  | gu| gua| guo| guai| gui| guan| gun| guang| gong|    |<    |<    |<    |<  |+
| k   |     | ka|  | ke| kai| kei| kao| kou| kan| ken| kang| keng| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  | ku| kua| kuo| kuai| kui| kuan| kun| kuang| kong|    |<    |<    |<    |<  |+
| h   |     | ha|  | he| hai| hei| hao| hou| han| hen| hang| heng| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  | hu| hua| huo| huai| hui| huan| hun| huang| hong|    |<    |<    |<    |<  |
|* j   |     |  |< |< |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |ji|jia|jie|jiao|jiu |jian|jin|jiang|jing|  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |ju   |jue   |juan   |jun   |jiong|+
| q   |     |  |< |< |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |qi|qia|qie|qiao|qiu |qian|qin|qiang|qing|  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |qu   |que   |quan   |qun   |qiong|+
| x   |     |  |< |< |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |xi|xia|xie|xiao|xiu |xian|xin|xiang|xing|  |<  |<  |<  |<  |<  |<  |<   |<  |xu   |xue   |xuan   |xun   |xiong|
|*zh   |   zhi|zha|  |zhe|zhai|zhei|zhao|zhou|zhan|zhen|zhang|zheng| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |zhu|zhua|zhuo|zhuai|zhui|zhuan|zhun|zhuan |zhong|    |<    |<    |<    |<  |+
| ch   |   chi|cha|  |che|chai|  |chao|chou|chan|chen|chang|cheng| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |chu|chua|chuo|chuai|chui|chuan|chun|chuan |chong|    |<    |<    |<    |<  |+
| sh   |   shi|sha|  |she|shai|shei|shao|shou|shan|shen|shang|sheng| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  |shu|shua|shuo|shuai|shui|shuan|shun|shuan |shong|    |<    |<    |<    |<  |+
| r   |    ri|  |  | re|  |  | rao| rou| ran| ren| rang| reng| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  | ru|  | ruo|   | rui| ruan| run|   | rong|    |<    |<    |<    |<  |
|* z   |    zi| za|  | ze| zai| zei| zao| zou| zan| zen| zang| zeng| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  | zu|  | zuo|   | zui| zuan| zun|   | zong|    |<    |<    |<    |<  |+
| c   |    ci| ca|  | ce| cai|  | cao| cou| can| cen| cang| ceng| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  | cu|  | cuo|   | cui| cuan| cun|   | cong|    |<    |<    |<    |<  |+
| s   |    si| sa|  | se| sai|  | sao| sou| san| sen| sang| seng| |< |< |<  |<  |<  |< |<  |<  | su|  | suo|   | sui| suan| sun|   | song|    |<    |<    |<    |<  |


- 表外音:m、n、ng、&ecirc;、er、yo
- 表外音:m、n、ng、hng、&ecirc;、er、yo
- 除外音:rua

- 参考文献
-- [[格安エアコンと小工事の『便利センター城山』/標準中国語音節表>http://godchild.apgeo.com/chinaonsetu.pdf]]
-- [[どんとこい、中国語/発音>http://dokochina.com/fayin.htm]]
-- [[SPACE ALC 中国語/中国語音節表>http://www.alc.co.jp/china/study/onsetsu/index.html]]
-- 新華字典[1990年重排版]─ 商務印書館出版 (校正基準)
  &br;&nbsp;
-- [[大阪大学(大阪外国語大学)/...>http://el.minoh.osaka-u.ac.jp/flit/public/zh/c_onsetsu10/index.html]]
-- [[ピンインと漢字の壺/中国語漢字語音表>http://www7.ocn.ne.jp/~sounds/fr1.htm]]
-- [[パンダと学ぶ中国語/新しい「教育用中国語音節表」>http://saigusa.com/onsetsuhyou.pdf]]

-- [[http://dictionary.goo.ne.jp/cj/10240/meaning/m0u/%E5%93%BC]]
    音韻 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS