|  |l.: |   |l=:|l.: |l.: |l=:  |l.:  |   |l.: |l=:  |l.:  |    |l.:  |nw:c
|*猫音韻|<|*結 |* |<  |<  |*  i|<   |*  u|<  |*  n|<   |*  ng|<   |
|^  |<  |*転 |* |* e|* a|*  e |*  a |* e |* a |*  e |*  a |*  e |*  a |t.:
|*起 |*承 |*  |* |* e|* a|*  ei|*  ai|* eu|* au|*  en|*  an|*  eng|*  ang|
|*  |*  |*  |  |  e|  a|  ei|  ai|  eu|  au|  en|  an|  eng|  ang|bg#FFF:t=:
|*  |* w |* w | w| we| wa|  wei|  wai|   |   |  wen|  wan|  weng|  wang|bg#ECC:tX:
|*  |*y |*y  | y | ye| ya|   |   | yeu| yau|  yen|  yan|  yeng|  yang|bg#CDE:tX:
|*  |*yw |*yw | yw| ywe|  |   |   |   |   | ywen| ywan| yweng|    |bg#CCE:tX:
|*  |*r |*r  | r | re|  |   |   | reu| rau|  ren|  ran|  reng|  rang|bg#CDC:tX:
|*  |*rw |*rw | rw| rwe|  | rwei|   |   |   | rwen| rwan| rweng|    |bg#EDB:tX:
|* b |*  |*b(w)| bw| bwe| ba|  bei|  bai|   | bau|  ben|  ban|  beng|  bang|bg#EDD:t=:
|* p |*  |*p(w)| pw| pwe| pa|  pei|  pai| peu| pau|  pen|  pan|  peng|  pang|bg#EDD:tX:
|* m |*  |*m(w)| mw| mwe| ma|  mei|  mai| meu| mau|  men|  man|  meng|  mang|bg#EDD:tX:
|* f |*  |*f(w)| fw| fwe| fa|  fei|   |   |   |  fen|  fan|  feng|  fang|bg#EDD:tX:
|* b |*y |*by | by| bye|  |   |   |   | byau| byen| byan| byeng|    |bg#CDE:t!:
|* p |*y |*py | py| pye|  |   |   |   | pyau| pyen| pyan| pyeng|    |bg#CDE:tX:
|* m |*y |*my | my| mye|  |   |   | myeu| myau| myen| myan| myeng|    |bg#CDE:tX:
|* g |*  |*g  |  | ge| ga|  gei|  gai| geu| gau|  gen|  gan|  geng|  gang|bg#FFF:t=:
|* k |*  |*k  |  | ke| ka|  kei|  kai| keu| kau|  ken|  kan|  keng|  kang|bg#FFF:tX:
|* h |*  |*h  |  | he| ha|  hei|  hai| heu| hau|  hen|  han|  heng|  hang|bg#FFF:tX:
|* g |* w |*gw | gw| gwe| gwa| gwei| gwai|   |   | gwen| gwan| gweng| gwang|bg#ECC:t!:
|* k |* w |*kw | kw| kwe| kwa| kwei| kwai|   |   | kwen| kwan| kweng| kwang|bg#ECC:tX:
|* h |* w |*hw | hw| hwe| hwa| hwei| hwai|   |   | hwen| hwan| hweng| hwang|bg#ECC:tX:
|* d |*  |*d  |  | de| da|  dei|  dai| deu| dau|  den|  dan|  deng|  dang|bg#FFF:t=:
|* t |*  |*t  |  | te| ta|   |  tai| teu| tau|   |  tan|  teng|  tang|bg#FFF:tX:
|* n |*  |*n  |  | ne| na|  nei|  nai| neu| nau|  nen|  nan|  neng|  nang|bg#FFF:tX:
|* l |*  |*l  |  | le| la|  lei|  lai| leu| lau|   |  lan|  leng|  lang|bg#FFF:tX:
|* d |* w |*dw | dw| dwe|  | dwei|   |   |   | dwen| dwan| dweng|    |bg#ECC:t!:
|* t |* w |*tw | tw| twe|  | twei|   |   |   | twen| twan| tweng|    |bg#ECC:tX:
|* n |* w |*nw | nw| nwe|  |   |   |   |   | nwen| nwan| nweng|    |bg#ECC:tX:
|* l |* w |*lw | lw| lwe|  |   |   |   |   | lwen| lwan| lweng|    |bg#ECC:tX:
|* d |*y |*dy | dy| dye| dya|   |   | dyeu| dyau|   | dyan| dyeng|    |bg#CDE:t!:
|* t |*y |*ty | ty| tye|  |   |   |   | tyau|   | tyan| tyeng|    |bg#CDE:tX:
|* n |*y |*ny | ny| nye|  |   |   | nyeu| nyau| nyen| nyan| nyeng| nyang|bg#CDE:tX:
|* l |*y |*ly | ly| lye| lya|   |   | lyeu| lyau| lyen| lyan| lyeng| lyang|bg#CDE:tX:
|* n |*yw |*nyw |nyw|nywe|  |   |   |   |   |   |   |    |    |bg#CCE:t!:
|* l |*yw |*lyw |lyw|lywe|  |   |   |   |   |   |   |    |    |bg#CCE:tX:
|* z |*  |*z  | z | ze| za|  zei|  zai| zeu| zau|  zen|  zan|  zeng|  zang|bg#FFF:t=:
|* c |*  |*c  | c | ce| ca|   |  cai| ceu| cau|  cen|  can|  ceng|  cang|bg#FFF:tX:
|* s |*  |*s  | s | se| sa|   |  sai| seu| sau|  sen|  san|  seng|  sang|bg#FFF:tX:
|* z |* w |*zw | zw| zwe|  | zwei|   |   |   | zwen| zwan| zweng|    |bg#ECC:t!:
|* c |* w |*cw | cw| cwe|  | cwei|   |   |   | cwen| cwan| cweng|    |bg#ECC:tX:
|* s |* w |*sw | sw| swe|  | swei|   |   |   | swen| swan| sweng|    |bg#ECC:tX:
|* z |*y |*zy | zy| zye| zya|   |   | zyeu| zyau| zyen| zyan| zyeng| zyang|bg#CDE:t!:
|* c |*y |*cy | cy| cye| cya|   |   | cyeu| cyau| cyen| cyan| cyeng| cyang|bg#CDE:tX:
|* s |*y |*sy | sy| sye| sya|   |   | syeu| syau| syen| syan| syeng| syang|bg#CDE:tX:
|* z |*yw |*zyw |zyw|zywe|  |   |   |   |   | zywen| zywan| zyweng|    |bg#CCE:t!:
|* c |*yw |*cyw |cyw|cywe|  |   |   |   |   | cywen| zywan| cyweng|    |bg#CCE:tX:
|* s |*yw |*syw |syw|sywe|  |   |   |   |   | sywen| zywan| syweng|    |bg#CCE:tX:
|* z |*r |*zr | zr| zre| zra| zrei| zrai| zreu| zrau| zren| zran| zreng| zrang|bg#CDC:t!:
|* c |*r |*cr | cr| cre| cra|   | crai| creu| crau| cren| cran| creng| crang|bg#CDC:tX:
|* s |*r |*sr | sr| sre| sra| srei| srai| sreu| srau| sren| sran| sreng| srang|bg#CDC:tX:
|* z |*rw |*zrw |zrw|zrwe|zrwa| zrwei| zrwai|   |   | zrwen| zrwan| zrweng| zrwang|bg#EDB:t!:
|* c |*rw |*crw |crw|crwe|crwa| crwei| crwai|   |   | crwen| crwan| crweng| crwang|bg#EDB:tX:
|* s |*rw |*srw |srw|srwe|srwa| srwei| srwai|   |   | srwen| srwan| srweng| srwang|bg#EDB:tX:
|* s |*rw |*srw |srw|srwe|srwa| srwei| srwai|   |   | srwen| srwan|    | srwang|bg#EDB:tX:
    音韻 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS