1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
|  |l.: |   |l=:  |l.:   |l.: |l=: |l.: |  |l.: |l=: |l.: |   |l.:  |nw:c
|*PinYin|<|*結 |*   |<    |<  |* i|<  |* u|<  |* n|<  |* ng|<   |
|^  |<  |*転 |*   |* e  |* a|* e |* a |* e |* a |* e |* a |* e |* a |t.:
|*起 |*承 |*  |*   |* e  |* a|* ei|* ai|* eu|* au|* en|* an|* eng|* ang|
|*  |*  |*  |*   |  e  |  a| ei|  ai| ou| ao| en|  an| eng|  ang|bg#FFF:t=:
|*  |* w |* w |   wu|   wo| wa| wei| wai|  |  | wen| wan| weng| wang|bg#ECC:tX:
|*  |*y |*y  |   yi|   ye| ya|  |   | you| yao| yin| yan| ying| yang|bg#CDE:tX:
|*  |*yw |*yw |   yu|   yue|  |  |   |  |  | yun| yuan| yong|   |bg#CCE:tX:
|*  |*r |*r  |   ri|   re|  |  |   | rou| rao| ren| ran| reng| rang|bg#CDC:tX:
|*  |*rw |*rw |   ru|   ruo|  | rui|   |  |  | run| ruan| rong|   |bg#EDB:tX:
|* b |*  |*b(w)|   bu|   bo| ba| bei| bai|  | bao| ben| ban| beng| bang|bg#EDD:t=:
|* p |*  |*p(w)|   pu|   po| pa| pei| pai| pou| pao| pen| pan| peng| pang|bg#EDD:tX:
|* m |*  |*m(w)|   mu|   mo| ma| mei| mai| mou| mao| men| man| meng| mang|bg#EDD:tX:
|* f |*  |*f(w)|   fu|   fo| fa| fei|   | fou|  | fen| fan| feng| fang|bg#EDD:tX:
|* b |*y |*by |   bi|   bie|  |  |   |  |biao| bin| bian| bing|   |bg#CDE:t!:
|* p |*y |*py |   pi|   pie|  |  |   |  |piao| pin| pian| ping|   |bg#CDE:tX:
|* m |*y |*my |   mi|   mie|  |  |   | miu|miao| min| mian| ming|   |bg#CDE:tX:
|* g |*  |*g  |    |   ge| ga| gei| gai| gou| gao| gen| gan| geng| gang|bg#FFF:t=:
|* k |*  |*k  |    |   ke| ka| kei| kai| kou| kao| ken| kan| keng| kang|bg#FFF:tX:
|* h |*  |*h  |    |   he| ha| hei| hai| hou| hao| hen| han| heng| hang|bg#FFF:tX:
|* g |* w |*gw |   gu|   guo| gua| gui| guai|  |  | gun| guan| gong| guang|bg#ECC:t!:
|* k |* w |*kw |   ku|   kuo| kua| kui| kuai|  |  | kun| kuan| kong| kuang|bg#ECC:tX:
|* h |* w |*hw |   hu|   huo| hua| hui| huai|  |  | hun| huan| hong| huang|bg#ECC:tX:
|* d |*  |*d  |    |   de| da| dei| dai| dou| dao| den| dan| deng| dang|bg#FFF:t=:
|* t |*  |*t  |    |   te| ta|  | tai| tou| tao|  | tan| teng| tang|bg#FFF:tX:
|* n |*  |*n  |    |   ne| na| nei| nai| nou| nao| nen| nan| neng| nang|bg#FFF:tX:
|* l |*  |*l  |    |   le| la| lei| lai| lou| lao|  | lan| leng| lang|bg#FFF:tX:
|* d |* w |*dw |   du|   duo|  | dui|   |  |  | dun| duan| dong|   |bg#ECC:t!:
|* t |* w |*tw |   tu|   tuo|  | tui|   |  |  | tun| tuan| tong|   |bg#ECC:tX:
|* n |* w |*nw |   nu|   nuo|  |  |   |  |  | nun| nuan| nong|   |bg#ECC:tX:
|* l |* w |*lw |   lu|   luo|  |  |   |  |  | lun| luan| long|   |bg#ECC:tX:
|* d |*y |*dy |   di|   die| dia|  |   | diu|diao|  | dian| ding|   |bg#CDE:t!:
|* t |*y |*ty |   ti|   tie|  |  |   |  |tiao|  | tian| ting|   |bg#CDE:tX:
|* n |*y |*ny |   ni|   nie|  |  |   | niu|niao| nin| nian| ning| niang|bg#CDE:tX:
|* l |*y |*ly |   li|   lie| lia|  |   | liu|liao| lin| lian| ling| liang|bg#CDE:tX:
|* n |*yw |*nyw |n&uuml;|n&uuml;e|  |  |   |  |  |  |   |   |   |bg#CCE:t!:
|* l |*yw |*lyw |l&uuml;|l&uuml;e|  |  |   |  |  |  |   |   |   |bg#CCE:tX:
|* z |*  |*z  |   zi|   ze| za| zei| zai| zou| zao| zen| zan| zeng| zang|bg#FFF:t=:
|* c |*  |*c  |   ci|   ce| ca|  | cai| cou| cao| cen| can| ceng| cang|bg#FFF:tX:
|* s |*  |*s  |   si|   se| sa|  | sai| sou| sao| sen| san| seng| sang|bg#FFF:tX:
|* z |* w |*zw |   zu|   zuo|  | zui|   |  |  | zun| zuan| zong|   |bg#ECC:t!:
|* c |* w |*cw |   cu|   cuo|  | cui|   |  |  | cun| cuan| cong|   |bg#ECC:tX:
|* s |* w |*sw |   su|   suo|  | sui|   |  |  | sun| suan| song|   |bg#ECC:tX:
|* z |*y |*zy |   ji|   jie| jia|  |   | jiu|jiao| jin| jian| jing| jiang|bg#CDE:t!:
|* c |*y |*cy |   qi|   qie| qia|  |   | qiu|qiao| qin| qian| qing| qiang|bg#CDE:tX:
|* s |*y |*sy |   xi|   xie| xia|  |   | xiu|xiao| xin| xian| xing| xiang|bg#CDE:tX:
|* z |*yw |*zyw |   ju|   jue|  |  |   |  |  | jun| juan|jiong|   |bg#CCE:t!:
|* c |*yw |*cyw |   qu|   que|  |  |   |  |  | qun| quan|qiong|   |bg#CCE:tX:
|* s |*yw |*syw |   xu|   xue|  |  |   |  |  | xun| xuan|xiong|   |bg#CCE:tX:
|* z |*r |*zr |  zhi|   zhe| zha|zhei| zhai|zhou|zhao|zhen| zhan|zheng| zhang|bg#CDC:t!:
|* c |*r |*cr |  chi|   che| cha|  | chai|chou|chao|chen| chan|cheng| chang|bg#CDC:tX:
|* s |*r |*sr |  shi|   she| sha|shei| shai|shou|shao|shen| shan|sheng| shang|bg#CDC:tX:
|* z |*rw |*zrw |  zhu|  zhuo|zhua|zhui|zhuai|  |  |zhun|zhuan|zhong|zhuang|bg#EDB:t!:
|* c |*rw |*crw |  chu|  chuo|chua|chui|chuai|  |  |chun|chuan|chong|chuang|bg#EDB:tX:
|* s |*rw |*srw |  shu|  shuo|shua|shui|shuai|  |  |shun|shuan|   |shuang|bg#EDB:tX:
    音韻 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS