PinYin iunng
 eaeaeaeaea
  eaeiaieuauenanengang
    eaeiaiouaoenanengang
 wwwuwowaweiwai  wenwanwengwang
 yyyiyeya  youyaoyinyanyingyang
 ywywyuyue     yunyuanyong 
 rrrire   rouraorenranrengrang
 rwrwruruo rui   runruanrong 
b b(w)bubobabeibai baobenbanbengbang
p p(w)pupopapeipaipoupaopenpanpengpang
m m(w)mumomameimaimoumaomenmanmengmang
f f(w)fufofafei fou fenfanfengfang
bybybibie    biaobinbianbing 
pypypipie    piaopinpianping 
mymymimie   miumiaominmianming 
g g gegageigaigougaogengangenggang
k k kekakeikaikoukaokenkankengkang
h h hehaheihaihouhaohenhanhenghang
gwgwguguoguaguiguai  gunguangongguang
kwkwkukuokuakuikuai  kunkuankongkuang
hwhwhuhuohuahuihuai  hunhuanhonghuang
d d dedadeidaidoudaodendandengdang
t t teta taitoutao tantengtang
n n nenaneinainounaonennannengnang
l l lelaleilailoulao lanlenglang
dwdwduduo dui   dunduandong 
twtwtutuo tui   tuntuantong 
nwnwnunuo     nunnuannong 
lwlwluluo     lunluanlong 
dydydidiedia  diudiao dianding 
tytytitie    tiao tianting 
nynyninie   niuniaoninnianningniang
lylylilielia  liuliaolinlianlingliang
nywnywnüe         
lywlywlüe         
z zzizezazeizaizouzaozenzanzengzang
c cciceca caicoucaocencancengcang
s ssisesa saisousaosensansengsang
zwzwzuzuo zui   zunzuanzong 
cwcwcucuo cui   cuncuancong 
swswsusuo sui   sunsuansong 
zyzyjijiejia  jiujiaojinjianjingjiang
cycyqiqieqia  qiuqiaoqinqianqingqiang
sysyxixiexia  xiuxiaoxinxianxingxiang
zywzywjujue     junjuanjiong 
cywcywquque     qunquanqiong 
sywsywxuxue     xunxuanxiong 
zrzrzhizhezhazheizhaizhouzhaozhenzhanzhengzhang
crcrchichecha chaichouchaochenchanchengchang
srsrshisheshasheishaishoushaoshenshanshengshang
zrwzrwzhuzhuozhuazhuizhuai  zhunzhuanzhongzhuang
crwcrwchuchuochuachuichuai  chunchuanchongchuang
srwsrwshushuoshuashuishuai  shunshuan shuang
リロード   新規 編集 凍結 差分 添付 複製 改名   音韻 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017.0323 (木) 0315.4300 (1205d)