PinYin EditToHeaderToFooter

アルファベット配列 EditToHeaderToFooter

 aoeaieiaoouanenangengong-iiiaieiaoiouianiniangingionguuauouaiueiuanuenuanguengüüeüanüun
Øaoeaieiaoouanenangeng  yiyayeyaoyouyanyinyangyingyongwuwawowaiweiwanwenwangwengyuyueyuanyun
b
p
m
f
ba
pa
ma
fa
bo
po
mo
fo

 
me
 
bai
pai
mai
 
bei
pei
mei
fei
bao
pao
mao
 

pou
mou
 
ban
pan
man
fan

pen
men
fen
bang
pang
mang
fang
beng
peng
meng
feng

 
 
 

 
 
 
bi
pi
mi
 

 
 
 
bie
pie
mie
 
biao
piao
miao
 

 
miu
 
bian
pian
mian
 
bin
pin
min
 

 
 
 
bing
ping
ming
 

 
 
 
bu
pu
mu
fu

 
 
 

 
 
 
d
t
n
l
da
ta
na
la

 
 
lo
de
te
ne
le
dai
tai
nai
lai
dei
 
nei
lei
dao
tao
nao
lao
dou
tou
nou
lou
dan
tan
nan
lan
den
 
nen
 
dang
tang
nang
lang
deng
teng
neng
leng
dong
tong
nong
long

 
 
 
di
ti
ni
li
dia
 
 
lia
die
tie
nie
lie
diao
tiao
niao
liao
diu
 
niu
liu
dian
tian
nian
lian

 
nin
lin

 
niang
liang
ding
ting
ning
ling

 
 
 
du
tu
nu
lu

 
 
 
duo
tuo
nuo
luo

 
 
 
dui
tui
 
 
duan
tuan
nuan
luan
dun
tun
nun
lun

 
 
 

 
 
 

 


 
nüe
lüe

 
 
 

 
 
 
g
k
h
ga
ka
ha

 
 
ge
ke
he
gai
kai
hai
gei
kei
hei
gao
kao
hao
gou
kou
hou
gan
kan
han
gen
ken
hen
gang
kang
hang
geng
keng
heng
gong
kong
hong

 
 

 
 
gu
ku
hu
gua
kua
hua
guo
kuo
huo
guai
kuai
huai
gui
kui
hui
guan
kuan
huan
gun
kun
hun
guang
kuang
huang

 
 

 
 
j
q
x

 
 

 
 
ji
qi
xi
jia
qia
xia
jie
qie
xie
jiao
qiao
xiao
jiu
qiu
xiu
jian
qian
xian
jin
qin
xin
jiang
qiang
xiang
jing
qing
xing
jiong
qiong
xiong

 
 
ju
qu
xu
jue
que
xue
juan
quan
xuan
jun
qun
xun
zh
ch
sh
r
zha
cha
sha
 

 
 
 
zhe
che
she
re
zhai
chai
shai
 
zhei
 
shei
 
zhao
chao
shao
rao
zhou
chou
shou
rou
zhan
chan
shan
ran
zhen
chen
shen
ren
zhang
chang
shang
rang
zheng
cheng
sheng
reng
zhong
chong
shong
rong

 
 
 
zhi
chi
shi
ri

 
 
 
zhu
chu
shu
ru
zhua
chua
shua
 
zhuo
chuo
shuo
ruo
zhuai
chuai
shuai
 
zhui
chui
shui
rui
zhuan
chuan
shuan
ruan
zhun
chun
shun
run
zhuan
chuan
shuan
 

 
 
 

 
 
 
z
c
s
za
ca
sa

 
 
ze
ce
se
zai
cai
sai
zei
 
 
zao
cao
sao
zou
cou
sou
zan
can
san
zen
cen
sen
zang
cang
sang
zeng
ceng
seng
zong
cong
song
zi
ci
si

 
 

 
 
zu
cu
su

 
 
zuo
cuo
suo

 
 
zui
cui
sui
zuan
cuan
suan
zun
cun
sun

 
 

 
 

 
 

音韻配列 EditToHeaderToFooter

 Øaoeaieiaoouanenangengiiaieiaoiouianinianginguuauouaiueiuanuenuanguengüüeüanüuniong
Ø aoeaieiaoouanenangengyiyayeyaoyouyanyinyangyingwuwawowaiweiwanwenwangwengyuyueyuanyunyong
b
p
m
f

 
 
 
ba
pa
ma
fa
bo
po
mo
fo

 
me
 
bai
pai
mai
 
bei
pei
mei
fei
bao
pao
mao
 

pou
mou
 
ban
pan
man
fan

pen
men
fen
bang
pang
mang
fang
beng
peng
meng
feng
bi
pi
mi
 

 
 
 
bie
pie
mie
 
biao
piao
miao
 

 
miu
 
bian
pian
mian
 
bin
pin
min
 

 
 
 
bing
ping
ming
 
bu
pu
mu
fu

 
 
 

 
 
 
d
t
n
l

 
 
 
da
ta
na
la

 
 
lo
de
te
ne
le
dai
tai
nai
lai
dei
 
nei
lei
dao
tao
nao
lao
dou
tou
nou
lou
dan
tan
nan
lan
den
 
nen
 
dang
tang
nang
lang
deng
teng
neng
leng
di
ti
ni
li
dia
 
 
lia
die
tie
nie
lie
diao
tiao
niao
liao
diu
 
niu
liu
dian
tian
nian
lian

 
nin
lin

 
niang
liang
ding
ting
ning
ling
du
tu
nu
lu

 
 
 
duo
tuo
nuo
luo

 
 
 
dui
tui
 
 
duan
tuan
nuan
luan
dun
tun
nun
lun

 
 
 
dong
tong
nong
long

 


 
nüe
lüe

 
 
 

 
 
 

 
 
 
g
k
h

 
 
ga
ka
ha

 
 
ge
ke
he
gai
kai
hai
gei
kei
hei
gao
kao
hao
gou
kou
hou
gan
kan
han
gen
ken
hen
gang
kang
hang
geng
keng
heng

 
 
gu
ku
hu
gua
kua
hua
guo
kuo
huo
guai
kuai
huai
gui
kui
hui
guan
kuan
huan
gun
kun
hun
guang
kuang
huang
gong
kong
hong

 
 
j
q
x

 
 

 
 
ji
qi
xi
jia
qia
xia
jie
qie
xie
jiao
qiao
xiao
jiu
qiu
xiu
jian
qian
xian
jin
qin
xin
jiang
qiang
xiang
jing
qing
xing

 
 
ju
qu
xu
jue
que
xue
juan
quan
xuan
jun
qun
xun
jiong
qiong
xiong
zh
ch
sh
r
zhi
chi
shi
ri
zha
cha
sha
 

 
 
 
zhe
che
she
re
zhai
chai
shai
 
zhei
 
shei
 
zhao
chao
shao
rao
zhou
chou
shou
rou
zhan
chan
shan
ran
zhen
chen
shen
ren
zhang
chang
shang
rang
zheng
cheng
sheng
reng

 
 
 
zhu
chu
shu
ru
zhua
chua
shua
 
zhuo
chuo
shuo
ruo
zhuai
chuai
shuai
 
zhui
chui
shui
rui
zhuan
chuan
shuan
ruan
zhun
chun
shun
run
zhuan
chuan
shuan
 
zhong
chong
shong
rong

 
 
 
z
c
s
zi
ci
si
za
ca
sa

 
 
ze
ce
se
zai
cai
sai
zei
 
 
zao
cao
sao
zou
cou
sou
zan
can
san
zen
cen
sen
zang
cang
sang
zeng
ceng
seng

 
 
zu
cu
su

 
 
zuo
cuo
suo

 
 
zui
cui
sui
zuan
cuan
suan
zun
cun
sun

 
 
zong
cong
song

 
 
  • 表外音:m、n、ng、hng、ê、er、yo
  • 除外音:rua
リロード   新規 編集 凍結 差分 添付 複製 改名   音韻 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017.0323 (木) 0123.1700 (1206d)